Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Simple page, placeholder image

Paszport Teatru Dramatycznego

REGULAMIN PROGRAMU „PASZPORT TEATRU”
z dnia 3 czerwca 2019
 
1.      Organizatorem programu „Paszport Teatru” jest Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem RIA/1/2013 NIP: 5252544475, REGON: 146463327.

2.      Definicje:
         1)     Teatr - Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem RIA/1/2013 NIP: 5252544475, REGON: 146463327.
         2)     Program  -  program „Paszport Teatru” - jest zorganizowanym przez Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników. Program „Paszport Teatru” jest skierowany do osób dokonujących zakupów biletów na spektakle teatralne w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy.
         3)     Paszport Teatru – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
         4)     Uczestnik – osoba dokonująca zakupów biletów  na spektakle sprzedawane przez Teatr, będące w repertuarze Teatru, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

3.      Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).

4.      Poprzez udział w Programie Uczestnik akceptuje jego treść i postanowienia.

5.      Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Regulamin Programu  obowiązuje Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy  i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

6.      Paszport Teatru możliwy jest do pobrania przy kasach Teatru zlokalizowanych:
        1)     pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa;
        2)     ul. Kasprzaka 22, Warszawa;
        3)     ul. Olesińska 21, Warszawa.

7.      W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za każdy zakupiony bilet na spektakl teatralny (w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem elektronicznych systemów sprzedażowych) wystawiany w Teatrze, a następnie po zebraniu:
         1)     3 pieczątek – Uczestnik uzyskuje rabat na zakup jednego biletu teatralnego do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 10% od ceny biletu normalnego;
         2)     6 pieczątek - Uczestnik uzyskuje rabat na zakup jednego biletu teatralnego do dnia 31 grudnia 2019 r.; w wysokości 50% od ceny biletu normalnego;
         3)     9 pieczątek – Uczestnik uzyskuje rabat na zakup jednego biletu teatralnego do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 100% od ceny biletu normalnego.

8.      Do Programu mogą przystąpić osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie od 13 roku życia za zgodą opiekuna.

9.      Paszporty Teatru są imienne. Na Paszporcie Teatru Użytkownik wpisze swoje imię i nazwisko.

10.  Uczestnik może posiadać tylko jeden imienny Paszport Teatru.

11.  Pieczątki są zbierane przez Uczestnika maksymalnie do dnia 31 lipca 2019 r.

12.  Pieczątki zebrane na Paszporcie Teatru nie podlegają na wymianie na gotówkę lub inne rzeczy ruchome czy też usługi świadczone przez Teatr.

13.  Prawo do skorzystania z rabatu Programu przysługuje wyłącznie właścicielowi Paszportu, wskazanemu na Paszporcie Teatru.

14.  W momencie zamiany pieczątek na rabat - Paszport Teatru podlega zwrotowi na rzecz Teatru.

15.  Uczestnik po uzbieraniu 9 pieczątek z jednego Paszportu może kontynuować zbieranie pieczątek na nowym Paszporcie.

16.  Teatr zastrzega sobie prawo do odrzucenia Paszportu Teatru przedstawionego przez Uczestnika w uzasadnionych przypadkach, np. gdy istnieje prawdopodobieństwo, że pieczątki na Paszporcie Teatru zostały podrobione, albo nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym przez Teatr.

17.  Oryginalny Paszport Teatru jest ważny i honorowany przez Teatr we wszystkich jego kasach biletowych.

18.  Paszport Teatru umożliwia wymianę zgromadzonych pieczątek zgodnie  z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Program nie dotyczy spektakli teatralnych mających charakter spektaklu gościnnego, zamkniętego, premierowego oraz wieczoru sylwestrowego.

19.  Teatr zobowiązuje się przyznać Uczestnikowi pieczątki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

20.  Jedna pieczątka odpowiada jednemu zakupionemu biletowi do Teatru.

21.  Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany przeliczana pieczątek.

22.  Pieczątki zostają przystawiane na Paszporcie Teatru podczas zakupu biletu w kasie biletowej lub podczas okazania w kasie Teatru biletu zakupionego on-line. Późniejsze przystawienie pieczątki nie jest możliwe. Uczestnik może odmówić otrzymania pieczątki.

23.  W przypadku zagubienia albo kradzieży Paszportu Teatru, zgromadzone pieczątki przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.

24.  Warunkiem skorzystania z rabatów na zakup biletu jest stawienie się w kasie biletowej Teatru celem wymiany pieczątek.

25.  Teatr zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili. Decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Teatr zamieści na stronie internetowej Teatru.

26.  W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na dostępny rabat, pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione i nie będą podlegać wymianie.

27.  Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

28.  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bilety@teatrdramatyczny.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

29.  Reklamację można wnieść w okresie trwania Programu, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego zakończenia.

30.  Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny) w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W treści reklamacji należy wskazywać czego dotyczy z podaniem możliwie dokładnego opisu zaistniałego problemu.

31.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Teatr w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Teatr.

32.  Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

33.  Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

34.  Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

35.  Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie osoba podająca dane osobowe.

36.  Teatr nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego, w tym funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracji urządzeń Uczestnika oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

37.  Administratorem danych osobowych Uczestników tj. imienia i nazwiska jest Teatr.  W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@teatrdramatyczny.pl.

38.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit.  a), f)  GDPR tj. zgodna osoby oraz przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Programu oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

39.  Dane osobowe Uczestników będę przechowywane do dnia 31 stycznia 2020 r Przechowywanie danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień regulaminu, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

40.  Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

41.  Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane do osób biorących udział w realizacji Programu, tj. kasjerów oraz pracowników Biura Obsługi Widza Teatru.

42.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Teatrowi  przeprowadzenia Programu.

43.  Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia do zakończenia Programu, czyli do dnia 31 grudnia 2019 r.

44.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Teatru.

Partnerzy

strony www strony www strony www strony www